προορισμοί

προορισμοί, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τους σωματικούς περιορισμούς, τις αναπηρίες ή την ηλικία τους.

—————
ID: Photo of a man and woman dressed in white, with their backs to the camera, hauling 2 pieces of luggage across a jetty. Inclusive Greece’s logo is on the lower half of the image, and underneath it, the title #AccessibilityMatters, in blue.
.