Σήμανση & κριτήρια ποιότητας

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πιο κρίσιμο σημείο στην προσφορά προσβάσιμων τουριστικών προϊόντων και να λειτουργήσει ο προορισμός χωρίς αποκλεισμούς είναι να εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών προσβασιμότητας που επιτρέπει στους ανθρώπους να λαμβάνουν ταξιδιωτικές αποφάσεις βάσει αξιόπιστων πληροφοριών.

Σύστημα σήμανσης

Το σύστημα σήμανσης “Ταξίδι για όλους” επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας μεταξύ των τουριστικών υπηρεσιών. Τα πρότυπα έχουν αναπτυχθεί προσεκτικά σε συνεργασία με τις σχετικούς οργανισμούς και τους τουρίστες.

Είναι ένα σύστημα πληροφοριών και διαχείρισης που επιτρέπει στον επισκέπτη να αξιολογήσει την καταλληλότητα της προσφοράς για τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις πριν ληφθεί η ταξιδιωτική απόφαση.

Η εγγύηση του συστήματος σήμανσης και πιστοποίησης είναι:

  • Ειδικά εκπαιδευμένοι επιθεωρητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις
  • Γίνεται συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα χρησιμοποιώντας τυποποιημένα έντυπα έρευνας
  • Αξιολογείται από ανεξάρτητα εκπαιδευμένο συλλέκτη δεδομένων και όχι αυτοαξιολόγηση από την εταιρεία
  • Έκδοση σήμανσης και πιστοποίηση
  • Επαναπιστοποίηση μετά από 3 χρόνια

1. Η σήμανση “Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα” υποδεικνύει ότι διατίθενται λεπτομερείς και επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα για όλες τις ομάδες ατόμων.

Information about accessibility label

2. Η σήμανση “Έλεγχος προσβασιμότητας” βασίζεται στις “Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα” και σημαίνει ότι πληρούνται εν μέρει ή πλήρως τα κριτήρια ποιότητας για ορισμένες ομάδες ατόμων

Accessibility-certified Label

Το σύστημα σήμανσης «Ταξίδι για όλους» προσδιορίζει 7 κύριες ομάδες για τις οποίες αναπτύχθηκαν τα κριτήρια ποιότητας:

Τα κριτήρια ποιότητας (Έκδοση 3.0)

για τις θιγμένες ομάδες ανθρώπων, αποτελούν τη βάση της σήμανσης “Ταξίδι για Όλους”.

Έχουν προσδιοριστεί 7 βασικές ομάδες για τις οποίες αναπτύχθηκαν τα κριτήρια ποιότητας>

Άτομα με κινητικές δυσκολίες

People with walking difficulties

Χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Wheelchair users

Άτομα με προβλήματα ακοής

Hearing impaired people

Κωφοί

Deaf people

Άτομα με προβλήματα όρασης

Visually impaired people

Τυφλοί

Icon "Blind people"

Άτομα με γνωστικές διαταραχές

Icon "People with cognitive impairments"

Η ανάπτυξη των λεπτομερών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα σήμανσης προκύπτει από πολλά χρόνια συνεργασίας και συντονισμού με ενώσεις και τουριστικούς φορείς.

Σημειώνουμε ότι τα κριτήρια δεν αποτελούν βάση προγραμματισμού για τους αρχιτέκτονες. Οι τοπικοί κανονισμοί κτιρίων παραμένουν εφαρμόσιμοι και υποχρεωτικοί για νέες κατασκευές ή μεγάλες ανακατασκευές κτιρίων και υποδομών.