Πιστοποίηση

Με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο κατάλυμα ή προορισμό, η σήμανση πραγματοποιείται από την αρχή πιστοποίησης DSFT στο Βερολίνο. Ανάλογα με την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα, η προσφορά / η επιχείρησή σας θα επισημανθεί με 1. “πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα” ή 2. “ελέγχεται η προσβασιμότητα”.

Θα παρασχεθεί πιστοποιητικό και αναλυτικές αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για βελτίωση και μελλοντικό σχεδιασμό.

1. Η ετικέτα “Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα” υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμες λεπτομερείς και ελεγμένες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα για όλες τις ομάδες ατόμων.

Information about accessibility label

2. Η ετικέτα “Έλεγχος προσβασιμότητας” βασίζεται στις “Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα” και σημαίνει ότι πληρούνται επίσης τα κριτήρια ποιότητας για ορισμένες ομάδες ατόμων.

Accessibility-certified Label

Το λογότυπο συμπληρώνεται από εικονογράμματα των 7 κύριων ομάδων που έχουν καθοριστεί. Υποδεικνύουν ποιες προϋποθέσεις πληροί η προσφορά για τις ανάγκες των αντίστοιχων ομάδων ατόμων. Τα εικονογράμματα δημιουργούνται εντός των ομάδων και αναγνωρίζονται από την πλειοψηφία των ανθρώπων.