Η αγορά

Σε ποια ομάδα στοχεύουμε?

Μιλώντας με αριθμούς, ο τουρισμός χωρίς εμπόδια είναι ένα από τα λίγα τμήματα του τουρισμού με ανάπτυξη και μεγάλο οικονομικό δυναμικό. Καθώς η προσβασιμότητα είναι απαραίτητη για περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, χρήσιμη για το 40% και εύλογη για το 100%.

Το 70% των Ευρωπαίων με αναπηρία έχουν χρονική και οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν, αυτό ισοδυναμεί με 58.115.778 πιθανούς επισκέπτες μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Γερμανίας, για παράδειγμα, τα άτομα με σωματικές αναπηρίες ξοδεύουν συνολικά περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για ταξίδια, αν και ο αριθμός των ταξιδιών έχει μειωθεί λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας σε τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη.

“Οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να δουν τη δυνατότητα ένταξης του 15-17% του πληθυσμού ως ανεκμετάλλευτης αγοράς, ως μια υγιή επένδυση στην κοινωνική ένταξη – κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού.”

Charlotte V. McClain-Nhlapo, Σύμβουλος Παγκόσμιας Αναπηρίας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Γηράσκον πληθυσμός

Η αναπηρία δεν είναι μια ισοδύναμη έννοια αλλά εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο της εξασθένησης που οδηγεί σε διαφορετικές ανάγκες προσβασιμότητας. Η σημαντική ομάδα των ηλικιωμένων περιγράφεται ως μια ομάδα που έχει τα ίδια εμπόδια προσβασιμότητας με τα άτομα με αναπηρίες.

Η προοδευτική γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη προσδόκιμη διάρκεια ζωής, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες προκαλεί αύξηση του αριθμού των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρίες που σχετίζονται με την ηλικία.

Η σημασία της στόχευσης των ηλικιωμένων χαρακτηρίζεται από 3 βασικά στοιχεία:

  • αυξανόμενο μέγεθος
  • καταναλωτική δύναμη και
  • διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου

Υπάρχει μια σημαντική σύνδεση μεταξύ των αναπηριών και του γηράσκοντος πληθυσμού.
Τα ηλικιωμένα άτομα αντιμετωπίζουν σχετικά υψηλά ποσοστά αναπηρίας
50% – για άτομα άνω των 65 ετών
75% για άτομα άνω των 80 ετών

Ο επιπολασμός των αναπηριών, συνοδευόμενος από περιορισμό δραστηριότητας και ανάγκη προσωπικής βοήθειας, αυξάνεται με την ηλικία.

Επομένως, αυτή η αναπτυσσόμενη ομάδα είναι στόχος για την τουριστική επιχείρηση και χρειάζεται την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που σχετίζονται με την ηλικία. Ωστόσο, η γηράσκουσα ταξιδιωτική αγορά πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας προτού μπορέσει πραγματικά να τα πάει καλά.

Πρέπει να εξεταστεί πώς να παρέχουμε επαρκείς υπηρεσίες στους διαφορετικούς τύπους και στα γηράσκοντα τμήματα της αγοράς. Απαιτείται να δημιουργηθεί μια πελατοκεντρική εστίαση για να γνωρίζει, να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του γηράσκοντος πληθυσμού και των ταξιδιών.

Εξίσου απλές λύσεις και επαρκείς επαληθευμένες και τυποποιημένες πληροφορίες που παρέχονται από τον προορισμό και την κατανόηση των θεμάτων υγείας κάνει σημαντική διαφορά και ανοίγει τον προορισμό στην προσβασιμότητα.